تبلیغات
+۱۸ عشق - فقر

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...دوشنبه 18 مهر 1384:فقر

 

 

میوه

وقتی زن به مرد گفت: «مدتهاست بچه ها میوه نخورده اند، مرد بی آنکه پولی داشته باشد فوری لباس پوشید و گفت: «میوه چی چی میخواهید» و از خانه بیرون زد و تا نزدیکی میوه فروشی رفت و برگشت و به زن گفت: «میوه فروشی بسته بود.»

انصراف

آدم فقیری تصمیم گرفت یک خانه کوچک بخرد. پولش را نداشت، منصرف شد. تصیم گرفت یک اتومبیل بخرد. پولش را نداشت، منصرف شد. تصمیم گرفت یک مسافرت برود. پولش را نداشت، منصرف شد... تصمیم گرفت به سر و وضعش برسد. پولش را نداشت، منصرف شد. تصمیم گرفت خوب باشد. دیگر عادتش شده بود. دست در جیب خالی اش کرد و منصرف شد.

 

سعید +عمومي , +

ویرایش در [-] || [-]

[02:10 ق.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog