تبلیغات
+۱۸ عشق - زبان جسمانی

 

 

 جستجو در بلاگ..

 

 خبرنامه ..

 

 آمار وبلاگ..

امروز .... 

دیروز ....

در كل ...سه شنبه 18 مرداد 1384:زبان جسمانی

 

این رو قبلا قرار داده بودم اما چون مطلب خیلی خوبیه دوباره گذاشتم

زبان جسمانی (BODY LANGUAGE) عبارت است از یك سری  اعمال بخـصـوص بـدن كه انسان ناخودآگاه در شرایط و موقعیتهای گوناگون از قبیل هیجان، استرس، دروغـگویی، ترس، ابراز علاقه و غیره از خود نشان میدهد.

علوم زبان جسمانی در سالهای اخیر پیشرفت زیادی نموده و دارای شاخه های متنوع گردیده است. در این بخش چكیده ای از این علم را بیان میداریم تا بوسیله آن بتوانید بهتر متوجه حقایق افراد مختلف شوید.

چشمها

سطح چشمها: در یك گـروه, مـعمـولا فـردی كـه سطح دیـد چشمانش از سایرین بالاتر است رهبر محسوب میگردد. هنگامی كه شما ایـستـاده باشید و دیگران نشسته قطعا شما را در موضع قدرت قرار میدهد.

مالش چشم: زمانی كه فردی چشمش را با انگشت اشاره مالش می دهـد نـشـانـگر فریب و نیرنگ می باشد. از آنجایی كه فرد میـخواهد تماس دیداری را قطع كند بهانه ای بدست می آورد كه به این طرف و آن طرف نگاه كند. ایـن حـركت غیر ارادی یـك افــشـاگر حسابی است كه فرد دارد دروغ می گوید.

چشم برگرداندن: این معمولا یك علامت مسلم از نیرنگ, گناه و دروغگویی است.

چشمان بسته: هرگاه چشمان یك فرد برای لحظه ای طولانی تـر از چـشم بر هم زدن متعارف بسته و ابروها نیز برخاسته شود پیـام چنـیـن اسـت: "بـه حرف زدن خود خاتمه بده."

حركت چشم بسمت بالا: این نشانه غضب و عصبانیت است.

نگاه مختصر به اطراف: این ژستی خـجـالت گـونه و عشوه گرانه است. فرد جسورانه خیره میشود در حالیكه سرش را پایین انداخته و به سمت مخالف كج میكند. اشـاره بـر كمرویی بی باكانه دارد.

نگاه ممتد: این بی تردید یك نشانه گرایش جنسی است. شخصی كه تماس چشمی برقرار می كند، چشم برگردانده، سپس مجددا به چشمان شما نگاه می كند میـگویـد: "مایلم با شما بیشتر آشنا شوم"

نگاه خیره شدید: این نشانه خلق تهاجمی، سلطه جویانه و تهدید آمیز است.

نگاه به بالا و پایین: هنگامی كه آقایی نگاهش را به سر تا پای یك خانم میاندازد به او می فهماند كه به اندام فیزیكی وی علاقه مند است.

چشمك: چشمك یك علامت غـرض آلود است. نـشانـگر آن اسـت كـه رمز و رازی میـان فردی كه چشمك میزند و فردی كه به او چشمك زده می شود برقرار است.

بالا انداختن همزمان دو ابرو: در میان یك اتاق شلوغ، مفهوم آن كاملا واضح و روشن است: مایلم با شما ملاقات كنم.

بالا انداختن یك ابرو: زمانی كه یك ابرو بالا انداخته میشود در حالی كه ابرو دیگر پایین باقی میماند مفهومش این است: حرف شما را باور نمیكنم.

ابروهای گره خورده: زمانی كه هر دو ابرو بسمت همدیگر كشیده میشود باعث پدید آمدن شیار بین آن دو می شـود كه دلالت بر اضطـراب، درد، تـرس و یـا آمـیـزه ای از ایــن هیجانات دارد.

پوشاندن صورت: زمانی كه دست بروی صورت می آید مـفـهومش چنین است: شوكه شده ام. این ژست بین فرد و موقعیت مزاحم و مـتـجاوز فاصله می اندازد.

 

بینی

لمس بینی: هنگامی كه دست فردی در زمان مـحاوره با بـیـنـی اش تـماس پـیـدا كند، نشانگر  آن است كه فرد موضوعی را كتمان میكند. فردی كـه این حركت را انجام میدهد معمولا از آن نا آگاه است ظاهر وی ممكن است آرام بنظر برسد اما باطن فرد پریـشان و آشفته است. روانشناسان معتقدند دسـت زدن به بـیـنـی یـك حـركـت غـیـر ارادی بـرای پوشاندن دهان و كتمان دروغ می باشد. دستها به بـینی انـتقال می یابند تا حقیقت را پنهان كنند.

فراخ كردن بینی: خشم، غضب و عصبانیت.

حركت بینی بسمت بالا: وقـتی بینی با كج كردن سر به عقب بسمت بالا میرود پیام روشن است. فرد میگوید: "من برتر هستم، من بهتر از شما هستم" 

گرفتن بینی: چیزی فاسد شده است.

پیچیدن بینی: پیچ خوردگی بینی به یك سو نشانگر نفرت و بـیـزاری و طرد می بـاشد.

چین و چروك بینی: وقتـی عـضلات اطراف بینی منقبض میـشوند چیـن و چروك مابین چشمها پدید می آید، افشا كننده تنفر و انزجار است - از یك طرد ملایم تا تنفر شدید.

 

دهان

خنده زوركی: این نیش خند كنترل شده تا چشمها گسترش نمی یابد.

دهان كجی: گوشه لبها را مانند پوزخند به عقب برده و دندانها را نمایان میگرداند.

تبسم با دهان گشوده: دندانهای بالا نمایان شده و بـه شـخـصـی كـه بـا شـما گفتگو میكند می فهماند كه مایل هستید بیشتر با او آشنا شوید.

تبسم با لبان بسته: این لبخند تنها برای ادای احترام و ادب و نزاكت است.

در هم كشیدن لبها: هرگاه فردی لبهایش را در هم كشید به مفهوم آن است كه طرف مقابلش را جذاب و دلربا یافته.

 لبهای سفت و جمع شده: دال برتنش و عدم پذیرش است.

جویدن لبها: وقتی فردی لب پایین خود را جویده و سرش را تكان میدهد نشانگر خشم فرد است.

تماس با لب 1: هرگاه انگشت اشاره بطور عمودی برای لحظه ای بطرف بالا آید میگوید: ساكت باش.

تماس با لب 2: ولی هرگاه انگشت اشاره به لب پایین تماس پیدا كند و دهـان انـدكـی باز شود مفهومش چنین است: "می خواهم با شما صحبت كنم"

سر

سر تكان دادن(بالا و پایین): كمك میكند دیگران آرامش بیابند و نـشانگر توافق است.

سر تكان دادن(چپ و راست): تكان دادن ســر از یك سو بسوی دیگر دال بر مخالفت و بی علاقگی است.

تكیه دادن چانه:  گذاشتن دستها زیر چانه می گوید: "من حوصـله ام سـر رفـتـه". فرد ممكن است بخواهد خود را مشتاق جلوه دهد اما پیام واقعی آن چنین است: "من قادر نیستم روی سخن شما تمركز كنم"

مالش گر دن: مالش گر دن تردید را در مورد مـوضـوع گفته شده و یا شنیده شده آشكار می سازد  این ژست معمولا توسط انگشت اشاره روی كنار گر دن درست زیر گوش پدید می آید.

نوازش چانه: این علامت نوید دهنده نـشانگر آن است كه توجه شنونده بادقت كامل و مشتاقانه به تك واژه هایی است كه شما می گویید. این حركتی متفكرانه است كه معمولا توسط مردی كه ریش ندارد انجام می شود.

مالش چانه: این ژست اندكی متـفاوت بـوده و تـوسط حركت انگشت اشاره بر سراسر پایین چانه انجام میگیرد و میتواند نشانگر آن باشد كه شنونده حرف شما را باور ندارد.

خمیازه كشیدن: خواب آلودگی تنها علت خمیازه نمی باشد بلكه "خمیازه اجتماعی" نیز وجود دارد. خمیازه ای كه در یك موقعیت استرس زای خفیف پدید می آید. هنگامیكه مردد هستید چه كاری میخواهید انجام دهید خمیازه روشی است برای خریدن زمان.

 

دست ها (از مچ تا سر انگشتان)

دست دادن محكم: فردی كه دستش را دراز كرده و سـپـس دسـتـانـش را بـه طـریقی می چرخاند كه دستش بالا و كف دستش پایین قرار می گیـرد، سـعی در توفق و برتری جویی دارد. این نوع دست دادن اغـلب اوقـات در مـوقـعـیـت هـای سیـاسی و دیپلماتیك كاربرد دارد.

دست دادن بسیار محكم: نشانگر شور و اشـتیاق و سلطـه گـری اسـت. بـی تـردیــد میتوان فهمید چه كسی اینجا فرمان میدهد.

دست دادن شل: فردی كه تـنـها انگشتان دستـش را دراز میكند و یا دستهایش مانند ماهی شل است، می گوید: مایل نیستم به مـن دسـت بزنید، من صمیمیت را دوست ندارم. همچنین آن نشانه ضعف، انقیاد و مطیع و تسلیم بودن نیز میباشد  هر گاه آقایی در یك موقعیت كاری از این دست دادن استفاده میكند امكان دارد چنین برساند كه قصد دارد مخفیانه اعمال نفوذ در موقعیت نماید.

دست دادن با هر دو دست: هرگاه از دست چپ برای دربرگرفتن و پوشاندن دستهای فشرده شده استفاده گردد، دست دادن دستكش وار نامیده شده و راستی و صمیمیت زیاد را می رساند مانند یك در آغوش گرفتن كوچك و ظریف.

حركت انگشت: ضربه آهسته، مضراب زدن و یا ریتم یكنواختی را با انگشتان نواختن، دلالت بر بی تابی و ناشكیبایی دارد. یك حركت نمادین گریز میباشد. انگشتان عمل راه رفتن را گرچه بدن بی حركت است انجام میدهند.

دستهای پـنهان: این ژست مرموز و آب زیر كاهانه است. فرد میگوید: مایل به گفتگو با شما نمیباشم. خصوصا در مورد دستهایی كه عمیقا در جیــب ها فرو شده باشد جایی كه برای تماس و گرفتن دست و یا هر گونه رابطه صمیمانه وجود نخواهد داشت.

دستها بروی زانو: وقتی كف دستها بـه طـرف بـالا بـاشـد، شـخص گـشـاده رو و پـذیـرا می باشد. وقتی كف دستها پایین باشـد مـمكـن اسـت پـای فـریبكاری و تعرض در میان باشد.

مناره كردن انگشتان: هنگامی كه فردی انگشتان خود را بهم فشرده و چـانـه و دهان را روی سر انگشتان قرار میدهد نـشانگر تفكر عـمـیق است. مانند زمانی كه شخص به امید شنیدن جواب می باشد. همچنین حایلی اسـت بـرای مـحـافـظـت كـردن از قفسه سینه، پایین صورت و دهان.

مشت پوشیده شده با دست باز: فـرد در ایـن حـالت خشـمگین است اما می كوشد كه آرام بماند. به اصطلاح خود را كنترل كند  اما مراقب این فرد باشید چون امكان دارد هر موضوع كوچكی منجر به آن گردد كه كنترلش را از دست بدهد.

پرتاب دست: شـخصـی كـه مـی خـواهـد عـقایدش را به اجبار تحمیل كند ممكن است دستش را بطرف شنونده و جلو پرتاب كند. درحالت پرخاشگرانه خفیفتر تنها از انگشتان استفاده میگردد.

قلاب كردن دستها پشت سر: این یك ژست متكبرانه میباشد. خصوصا زمانی كه فرد به عقب تكیه داده باشد  او میگوید  من آنقدر بر شما سلطه دارم كه نیاز به دفاع كردن از خودم ندارم.

بازی كردن با حلقه ازدواج: این علامت عصبی بودن و نـشـانگر آن است كه مشكلی در ارتباط وجود دارد. خصوصا زمانی كه فرد همزمان در مـورد هـمسـرش در حـال صحبت كردن میباشد.

تكان بیقرار دستها: این تلاش بدن برای رهایی می باشد. هـورمـون آدرنـالیـن در حال ترشح شدن است اما فرد نمی داند چگونه رهایی یابد. كلـنـجار رفـتـن بـا سـر آسـتـیـن پیراهن و یا جواهر آلات روی مچ به دیگران میـگوید كه: شما احتیـاج بـه تـوجـه داریـد. در كـافه ایـن عمل جایز و مناسب است اما در جلسات كاری منحرف كننده و موجب حواس پرتی میگردد.

دست زدن به كراوات: این رفتار مردانه می گوید:می خواهم تاثیر خوبی از خودم بجا بگذارم. این روش اوست كه می خواهـد بـه شـما بـفـهــماند شدیدا" در تـلاش اسـت تـا خوشنودتان سازد.

دست كشیدن در میان موها: وقتی افراد نمی دانـنـد چه چیز باید بگویند اغلب اوقات دستشان را میان موها می كشند. نـاظـری كه قـادر است زبان بدن را متوجه شود آگاه است كه فرد در مورد كاری كه می خواهد انجام دهد و یا چیزی كه میخواهد بگوید تردید دارد.

دستها(تمام دست)

خم كردن بازوها: این كار میگوید: "من پر زور و نیـرومند هستم." بالا آوردن یـك بازو نیز راهی برای جلب توجه میبـاشد. هر دو دسـت را بـجلو دراز كردن ژست خوش آمد گویی میباشد.

دستها به پشت: وقتی دستها به پشت كمر قلاب میگردند مفهومش این است كه فرد وضعیت را تحت كنترل خود دارد.میگوید: "من راحت هستم" مشابه حركتی كه سربازان زمانی كه در حالت خبردار نیستند به خود میگیرند.

دستها بجلو: هنگامی كه ما مضطرب می باشیم تمایل به نگاه داشتن دستهـای خود در جلوی بدن خود داریم تا بتوانیم یك سد حفاظتی ایجاد گردانیم.

 

دستهای قلاب شده: بر خـلاف دسـت به سـینه بودن كه دستها بطور متقاطع به روی سینه قرار میگیرند، این ژست در افرادی مشاهده میشود كه در شرایط اضـطراب آمـیزی قرار دارند. در واقع چنین بنظر می آید برای حفظ جانشان بخودشان دست آویخته اند.

دستهای تا شده: زمانیكه دستها مقابل بدن همدیگر را قطع میكنند، مـعـمـولا نشانگر وضعیت تدافعی میباشد. فرد میگوید: من تمایل ندارم به هرچیزی كه با عقایدم در تضـاد می باشد گـوش دهـم. اغـلب مردم از مانعی كه این طرز ایستادن پدید می آورد آگاهی ندارند. اما بـی تـردیـد بـرای سـد كـردن هـر گونه تعدی و مزاحـمت بكار گرفته می شـود. خصوصا وقتی كه لبهای درهم و اخم نیز با آن همراه گردد.

دراز كردن دست : زمانی كه یك مرد نشسته و دست خود را دراز كرده، او میـگوید: "من اینجا را تحت كنترل خود دارم". اما اگر یك زن این كا را انجام دهد، مـردها معمولا اینگونه می پندارند كه او از حد و حدود خود تجاوز كرده است. هرچنـد زمـانـی كه تنها یك دست را روی صندلی مجاور قرار میدهد میگوید: "میخواهم مانند شما(مردها) باشم"

دست به كمر بودن: دستها دو طرف كمر بطوری كه آرنج بطرف خارج بدن قرار مـیـگیرد فرد میگوید: از من فاصله بگیر. این یك عمل نا آگاهانه می باشد كه مـا هـرگاه احساس جامعه ستیزی داشته باشیم و یا در محل پر ازدحامی قرار داریم و تـمایـل نداریم دیگران نزدیك به ما شوند اعمال میكنیم.

شانه بالا انداختن: شانه ها بر آمده گشته و كف دستها بسمت خارج میچرخنـد. پیام روشن و واضح می باشد: من شما را نمی شناسم . و یا من نمی تـوانم به شما كمك كنم. دلالت بر احساس درماندگی فردی است كه این ژست را بخود میگیرد.

 

پاها

تكان دادن پاها: وقتی فردی طوری نشسته كه یك پا را روی پـای دیـگر انـداخته و یك پا را در هوا تكان می دهد پیام این است: من حوصله ام سـر رفته. حـركات نـشـانـگر گـریز است اگرچه بدن فرد ساكن و بدون حركت می باشد.

انداختن پاها روی هم در ناحیه زانو: این حالت متداول بطور یـكسان در مردان و زنان رایج می باشد. مفهومش این است كه: من بـسـیار آسـوده خاطر هستم.

قوزك پا روی زانو: این معمولا عملی مردانه می باشد. میگوید:من قاطعانه از حقوقم دفام می كنـم اما بـا آرامـش هسـتم. این همان ژست اصیل "پا روی پا اندازی كابویی" است. 

انداختن پا روی هم در ناحیه قوزك: این ژسـت در مـردها بیش از زنها مورد استفاده قرار می گیرد. می گوید: "من مودبانه در آرامش هستم."

بهم پیچیدن پاها: این ژست در خانمها رایج می باشد. زن پاهایش را بهم می پیچانـد طوری كه یك پایش را به پشت قوزك پای دیگرش قلاب میكند. مردها انجام دادن این كار را دشوار می پندارند. بـهم فشردگی این حالت برداشت " درآغوشگیری" و نوعی تمایل جنسی را در ذهن تداعی می سازد.

قفل كردن پاها: این نیز نمونه ای از ژست زنانه میباشد. او در حالی كه ایستاده یك پا را به پشت پای دیگر قفل می كند. این عمل معمولا به مفهوم آن است كه فرد عصبی و ناراحت می باشد.

وضعیت اندامی

نشستن: افرادی كه ولو و تن پرورانه می نشنیند را می شناسید؟ آنها پـاهـایـشـان را باز نموده ودستهایشان به پشت صندلی مجاور می اندازد و به همه اعلام می كنند كه در در آنجا حضور دارند و تمام مكان را به اشغال خود در آورده اند.

پاها بروی هم در ناحیه ران: این یك نمونه از حركات مردانه می بـاشـد كـه ضـمنـا در زنانی كه شلوار به پا میـكنند دیـده میشود. این وضع و برخورد، خیره سری و لجاجت را میرساند. و مفهومش این است كه: "مـن عقیده ام را تغییر نخواهم داد پس به خودتان زحمت ندهید".

در آغوش گرفتن پاها: زنها بیشتر این عمل را انجام می دهند. اغـلـب اوقـات بـه روی صندلی و یا نیمكت می نشینند و خودشان را مثل یك توپ فشرده، جمع و حلقه كرده و پاهایشان را در آغوش می گیرند. هر چند كه این رفتار خود- شیفته ایـنطور بنظر می آید كه زن خود را بداخل میكشاند اما او در واقع بدنبال یك ملاقات و رویارویی رمانتیك است.

روی لبه صندلی: هرگاه فردی روی لبه دسته صندلی بنشیند شما می توانید اینگونه برداشت كنید كه فرد گوش به زنگ، مـصـمـم و مشتاق به درمـیـان گـذاشـتـن عـقـایـد و احساسات خود میباشد. هر چند كه با عقاید شما كاملا در مغایرت باشند.

قلاب كردن زانو ها: هنگامی كه فردی بجلـو خـم شده و زانـوها را قلاب می كـنـد ایـن علامت هـشـدار دهـنـده ای بـرای شـما مـی بـاشـد كه ســریع تر صحبت كنید. شنونده در آستانه پریدن از جای خود ورفتن است.

صاف نشستن: مصمم، مصر و با پشتكار پیام افرادی است كه اینگونه می نـشـیـنـنـد. رسیدن به ظاهرشان برایشان اهمیت دارد و حاظر هستند همه چیز را بـمنظور رسیدن به اهدافشان قربانی كنند.

خم شدن به عقب: آنان به صندلی  كج كن ها نیز مشهور میباشند. این افراد ماجراجو و شیطنت كار هستند و میل به ریسك كردن دارند  مانند واژگون شدن از عقب كه برخی اوقات نیز روی میدهد.

خم شدن به جلو: نشستن در این وضع نشانه علاقه وافر شنونده میباشد. می گوید: "توجه من به شماست". وقتی این اتفاق میافتد گوینده معمولا به عقب خم میشود كه بیانگر آن است كه گوینده مسلط بر كارش میباشد.

بجلو خمیده شدن: هنگامی كه فرد روی صندلی به جـلو خـمیـده شـده بـاشـد ممكن است معذب بنظر آید. اما عكس آن صادق می باشد. این حالت غیر رسمی و خودمانی بیانگر اعتماد بنفس در تمام عرصه های اجتماعی میباشد.

هر دو پا بروی زمین: افرادی كه اینگونه می نشینند، واقع بـیـن، مـستقل، عمل گرا و منظم هستند  آنها مایلند شما آگاه باشید كه وضعیت را تحت كنترل خود دارند. پیام این گروه چنین است: " اطراف من مراقب حركاتت باش، من جدی هستم."

میان دو پا قرار دادن صندلی: چرخـانـدن صـنـدلـی و نـشستن روی آن همچون سوار شدن بروی اسب یك نمونه مشخص از رفتار مردانه است. نـشانگر یك فرد حكم كننده و سلطه جو میباشد. وقـتی كه یك زن این ژست را بخود میگیرد میگوید: "میخواهم مانند مردان باشم".

بدن

راست قامت ایستادن: حالت ایستادن افراشته میگوید شما انسان با اعتماد بنفس، صادق و موفقی هستید. حتـی اگـر كـوتـاه قـد باشید، گرفتن یك ژست مطمئن وبی پروا شما را پر ابهت نشان خواهد داد.

گامهای كوتاه-بلند: استفاده از تمام طول پا در هنگام راه رفتن، گامهای بلند برداشتن و كمر را راست و سر را بالا نگاه داشتن بیانگر یك حالت مطمئن و با صراحت می باشد. برعكس گام های ریز و با شانه های قوز كرده فرد را ترسو و آسیب پذیر مینماید.

احوال پرسی دوستانه: با اندك بالا آوردن ابرو زمانیكـه بـرای نـخستین بار شخصی را ملاقات می كنید، شما را علاقه مند، با نشاط و هوشیار می نماید.

رویارویی نزدیك: هر فردی مجاز و نیازمند مقدار معینی حـریـم شـخـصـی در پـیـرامـون خودش میباشد. معمولا آن حریم شخصی 180-90 سانتیمتری شمـا امـتـداد مـی یـابد. محدوده صمیمی و خودمانی 50 سانتیمتر امتداد دارد. زمانیكه فردی خیلی نزدیك بجلو می آید منجر به مزاحمت و ناراحتی می گـردد. این یـك عـمل تـجاوز كارانه می باشد كه مرزها و حدود دیگران را رعایت نكرده و احترامی برای آنها قائل نمی باشد. این طرز رفتار می تواند سبـب گـردد یـك فـرد مـنـفعـل و بی اراده، احساس آسیب پذیری كرده و حالت تدافعی بخود گیرد. تا زمانی كه از شما در خواست نشده عقب بمانید.

بی رغبتی: اگر میخواهید برتر از دیگران جلوه كنید، پشت به دیوار تكیه زده و دست به سینه بایستید. پیام روشن است: "مزاحم نشوید."

گرفتن گردن: هنگامیكـه دسـت بـطرف بالا تاب خورده و خودش را به پشت گردن قلاب می كند نشانه خشم می باشد. در دوران بدوی این ژست به ضربت سختی بر سر فرد مقابل منجر می گشت. اما در جامعه متمدن میباید از این عمل اجتنـاب ورزیـد. افرادیكه زبان بدن را متوجه میشوند از توانمندی این عمل آگاه هستند.

بی قراری(وول خوردن): در موقعیت اجـتمـاعی هرگاه با پول خرد داخل جیبتان بازی كنید و صدای جیرینگ جیرینگ آن را درآورده یا با موها و یا لباستان كلنجار رویـد، علامت واضحی است كه شما عصبی، بی قرار و هیجان زده می بـاشـیـد. بـرای گـذاشتن تاثیر خوب بروی دیگران سعی كنید این حركات تهییج آمیز و بیتاب گونه را درخود فرو نشانید.

كشیدن شلوار: این عمل در مردان بیش از زنان انجام میشود. چون مردها هستند كه اغلب اوقات شلوار بتن می كنند. پارچه شلوار یك پا به نشانه نـابـاوری بـه بــالا كشیده میشود. مانند این میماند كه پایش را روی یك چیز ناخوشایند گـذاشـته و میكوشد آن را از روی شلوارش بتكاند.

به دیوار تكیه زدن: زمانیكه شما به دیوار و یا درب ورودی با آرامش خاطر بسیار، تـكیه می دهید، به دیگران می گویید كه بمانند. این روشـی اسـت برای طولانی كردن گفتگو خصوصا وقتی كه در موقعیتهای اجتماعی قرار دارید.

ارتباط نزدیك: دو فردیكه با هم گفتگو كرده و همدیگر را در یك جایگاه و همسو مییابند، انس و علاقه متقابل را نمایان میكند. افرادیكه برای مدت زمان مدیدی با یكدیگر بوده اند حركات یكدیگر را تـقـلـیـد و تـكرار كـرده و حـتـی كلمات و الفاظ یكسانی را همزمان بیان میكنند.

نزاع: هنگامی است كه دو فرد رو در روی هم، اما برخـلاف مـورد قـبلـی می ایستند كه بیانگر خشونت و تند خویی شدید میباشد. در شرایط عادی هر دو فرد در هنگام صحبت كردن اندكی از یكدیگر فاصله میگرند. امـا هرگاه بخواهند با یكدیگر زورآزمایی و نزاع كنند خود را در حالت بینی به بینی قرار میدهند كه تقابل بسیار خطرناكی است.

تعظیم كردن: این ژست ادای احترام دنیای كهن،دیگر كاربردی جـز در محافل دیپلماتیك و موقعیت های رسمی ندارد. هر چند كه در زمانهای گذشته بـعنوان ادای احـترام و درود فرستاندن متعارف بكار می رفته است، اما اكنـون در اغـلـب اوقـات تـوسـط هـنرمـندان و مجریان بروی سن مورد استفاده قرار میگیرد.

دروغگو

در زیر حركتهایی را ملاحظه می كنید كه احتمال دارد نشانگر بی صداقـتـی و فـریـبكاری افراد باشد. حتی كسانی كه خیلی خوب آنها را می شناسید نیز میتوانند بشـما دروغ بگویند. اما هوشیار و مراقب باشـیـد تـا زیـاد مـحـو تماشـای حـركات بـدن نشویـد كـه از موضوع بحث و مكالمه غافل گردید.

خنده اجباری(زوركی): یـك لـبـخـنـد واقـعـی بـه سـمت بـالا امتداد یافته و سبب چین خوردن چشمها می گردد در حالی كه لـبـخـند تـصنـعی بـیـشتر شـباهت به دهن كجی دارد كه معمولا نشانه بی صداقتی و دروغگویی است.

لمس كردن صورت: كـشـیدن گـوش و مـالیدن چشم علامت پـنـهان كاری می بـاشد. مالیدن چشم ها میگوید: من قادر به نگاه كـردن به شما نیستم  چون ارتـبـاط چـشمها قطع گردیده. همچنین مالیدن بینی نیز دلالت بر دروغگویی میكند.

مالیدن چانه: حركت انگشت اشاره روی چانه بیانگر دروغ، شك و تردید میباشد.

ضربه زدن ریتمی با انگشتان: ایـن عـمـل تـلاش بـدن بـرای تـرك صـحنـه و گـریـخـتــن می باشد. انگشتان از هم اكنون شـروع بـه فـرار كرده اند. حركات دیگری كه مفهوم گریز میدهند شامل ضربات پا به زمین و بازی با جواهر آلات میباشد.

خاراندن گردن: حركت دیـگـری كه دروغگویی را فاش می سـازد خارانـدن گـردن است. توسط انگشت اشاره درست زیر گوش--مانند كشیدن گوش.

كشیدن یقه لباس: هنگامی كه فردی دروغ می گوید درجـه حرارت بدن اندكی افزایش می یابد. دست بطور خود كار بالا می آید تا با شل كردن یـقه به هوا اجـازه دهـد داخـل لباس گردد.

دستها در جیب: از دیگر حركاتی كه توسط دست انجام گرفته و دروغگو را برملا میكند، بازی كردن با یـقه لـباس، فرو كردن دست بداخل ژاكت، پیراهن، بلوز و یا بداخل جیبهای شلوار میباشد.

دستان مشت شده: مشت كردن دست نیز بیانگر آن اسـت كـه فـرد چـیـزی را پـنـهـان می كند. در حالی كه یك كف دست باز نشانگر رفتار رك و بی تزویر است.

اشارات با دست: اغلب دروغگویان بهمراه كلام، با دستشان حركات و اشاراتی انجـام می دهند.  برای مثال بدنشان را مكررا میخارانند. به گفته روانشناسان، دروغگو معمولا خودش را 5 مرتبه بطورپیاپی می خاراند.

حركات بدن: شانه بالا انداختن ودیگر حركات بدن كه در زمان نامنـاسـب رخ مـی دهـد، میتوانند نشانگر حیله و فریب باشند.

پوشاندن دهان: زمانی كه فردی انگشتانش را روی دهانش قرار میدهد، حركتی است پنهانكارانه و نا خود آگاه كه میگوید: نباید چنین حرفی را میزدم. خود این حركت از ادامه یافتن حرفی كه نباید بیان میگشت جلوگیری بعمل می آورد.

پاهای بیقرار: هنگامی كه پا شروع به ضربه كوبیدنهای كوتاه و تاب خوردن میـكنـد، بـه احتمال زیاد دروغی در میان می باشد. همچـنـین مـراقـب تـغیـیر رفـتارهای نا

 

سعید +روانشناسی , +

ویرایش در [-] || [-]

[12:08 ب.ظ] || [+]

Comments []

 

 

 

.(C) Copyright

All Right Reserved

Alireza Asgari !!

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog